28.01.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn – et mektig våpen

I dag er det blitt populært å tro på at det finnes "mer mellom himmel og jord" enn det vi kan se med det blotte øyet. Selv statsråder kan stå frem på TV og uttrykke slikt i fullt alvor. Når verdens mennesker erkjenner slikt bør i alle fall vi som er frelst ta dette innover oss. Den gamle troshøvdingen Lyder Engh sa det slik: "Menigheten er i dag stort sett ukjent med den kjensgjerning at den egentlige kamp fremdeles utkjempes på et usynlig område, der åndsmakter står hverandre imot".

Paulus underviser flere steder om dette viktige tema. Til menigheten i Efesos sier han: For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. (Ef 6:12-13) Ole Hallesby understreker dette i sin "Fra bønnens verden " i det han sier; Det er ikke vanskelig å se at det er en usynlig fiendehånd med i spillet. Og ve den kristne som ikke kjenner disse fiender .

Vi er kalt til å kjempe

I denne kampen er vi satt til stride. At bønn er et viktig våpen finner vi flere vitnesbyrd på i Bibelen. Til menigheten i Rom oppfordrer Paulus dem om å stride sammen med ham i sine bønner for ham til Gud. (Rom 15:30) Om disse åndelige våpen sier han til kortinterne; For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,… (2Kor 10:4)

Hvor mektig bønn kan være ser vi tydelig når vi leser om Elias sin kamp mot den ugudelige kong Akab og hans hustru Jesabel. (1.Kong.18) De hadde forført hele folket igjennom sin tilbedelse av Ba’al og Astarte. Men profeten Elias utfordret de ved hjelp av bønnens makt. Han bad og himmelen gav ikke regn på deres åker i det hele tatt. På Karmels fjell ba han dem rope til gud om ild på alteret. De ropte og skrek hele dagen og rev seg til blods uten at noe skjedde. Elias bad den dagen en enkel bønn på bare 60 ord og ilden falt og fortærte offeret.

Bibelen sier at Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bad igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. ( Jak 5:17 -18) Elias var et menneske under samme kår som oss. Det betyr at han brukte det samme mektige våpen som vi kan benytte i dag. Han ba!