15.04.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Å bygge et grensegjerde i bønn

Nå er våren snart her og mange gleder seg til å begynne å plante og stelle ute i hagen. Det er fint å se en velstelt hage. Men noen ganger går det galt, skadedyr, sau eller rein sniker seg inn og raserer alt du har plantet. I Hammerfest har de vært så plaget av reinsdyr at de har gjerdet inne hele byen! De satte opp et grensegjerde rundt hele byen. Også i den åndelige verden er det behov for vern. Igjennom bønn kan vi bygge slike grensegjerder. Profeten Jesaia sier; Den dagen du planter, setter du gjerde om den… (Jes 17:11)

Det er altså en side ved bønnen som har med beskyttelse å gjøre. Apostlene bad derfor; Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet,… (Apg 4:29) Paulus oppmuntret også eldstebrødrene i Efesus, og minnet dem om at menigheten trengte et vern mot fienden. Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. (Apg 20:28-29) På samme måte som vi sikrer våre hus mot innbrudd må vi sørge at det finnes vern for våre egne liv og for menigheten.

Salmisten sier; Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! (Sal 91:1-2) Å bo i den høyestes skjul er noe annet enn å bare være på besøk. Det er et sted du oppholder deg. Forskjellen er åpenbar: Mennesker som ikke "bor" i den høyestes skjul går dit bare når de har problemer, mens å bo der betyr at du lever ditt liv der. Jesus sa; Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus… (Luk 19:46) Å bo der betyr at du vil være der. Tenk å få lov til å være i Den Allmektiges skygge og nærvær. Da blir ikke bønnelivet ditt preget av at det er noe du gjør bare når du trenger hjelp. Nei, da blir bønn noe som verner og beskytter deg. Du bygger kort og godt et vern mot fienden.

I disse dager foregår det nyplanting på Betania. Nye mennesker søker til menigheten og vi opplever at det gror og spirer frem nye ting. Da må vi ikke glemme å bygge gjerde! La huske det som står; Den dagen du planter, setter du gjerde om den… (Jes 17:11)

Velkommen til bønnemøtene….