11.05.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva skjer når vi ber? I

Når vi ber så arbeider Gud! Herren er ikke en passiv tilhører til våre bønner, han engasjerer seg. Igjennom hele bibelhistorien ser vi hvordan Gud har handlet på bønn. Når vi leser bibelen ser vi at de som har betydd mest for sin samtid og for Guds sak, har vært bønnens menn og kvinner. Fortellingen om Kornelius gir oss et innblikk i hva som skjer når vi ber. Kornelius var en hedning i jødenes øyne, en italiensk hærfører uten Gud og uten håp i denne verden. Men Kornelius ba, og Gud åpnet nådens dør også for ham. Himmelen lytter også til de ufrelstes bønner. I Apg 10. 1-46 ser vi hva som skjer når vi ber.

1. Bønn aktiviserer himmelen, Apg. 10.1-8

I Cæsarea var det en mann som hette Kornelius. Han var høvedsmann ved den hæravdelingen som ble kalt den italiske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud. Apg 10:1-2

Selv om Kornelius ikke hadde lært så mye om bønn, så Gud til hans hjerte og kjente til hans lengsler og behov. Når Kornelius ikke klarte å komme inn i Guds verden kom Gud til ham. Han sendte hjelp. Legg merke til at Gud har gjort seg avhengig av oss mennesker som sine vitner. Englene kunne ikke forkynne evangeliet for ham, de trakter etter å se det som vi har fått del i igjennom evangeliet (1.Pet.1.12). Ofte når vi ber handler himmelens aktivitet om å koble mennesker sammen. Husk at Guds bønnesvar til den fortapte verden er den gjenfødte menighet (Kristi kropp).

2. Bønn forbereder oss, Apg. 10.9-20

Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpnet… Apg 10:9-11

Når vi ber aktiviseres ikke bare himmelen men også den som ber er gjenstand for en prosess. I bønnen formes både behov og holdninger. Behov skaper nød, og nøden er en sterk drivkraft i bønnens verden. En hver som har opplevd å miste pusten eller har kommet i åndenød vet hvor desperat man blir etter å kunne puste. Ofte er det våre egne holdninger som hindrer oss i å oppleve og å utløse mer av Guds kraft. Vi sitter og venter på at det er Gud som skal svare på våre bønner, mens Gud mange ganger sitter og venter på at vi skal forløse hans liv og kraft i de forskjellige situasjonene. Nøkkelen ligger i at bønnelivet vårt må bli mer enn en enveiskommunikasjon der alt handler om at vi får utøst vårt hjerte for Gud. Åpenbaring er nøkkelen til å finne en guddommelig vei ut til en døende verden som trenger frelse og håp, ja, et møte med Guds ånd og kraft!